Regulamin serwisu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem https://trwalyowoc.pl prowadzony jest przez FUNDACJĘ TRWAŁY OWOC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Roentgena 43M, KRS: 0001080123, NIP: 9512586901, REGON: 527454109, adres poczty elektronicznej (e-mail): mentoring@trwalyowoc.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest nieustannie dostępny w stronie internetowej https://trwalyowoc.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Serwis https://trwalyowoc.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis https://trwalyowoc.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu https://trwalyowoc.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. Serwis https://trwalyowoc.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.
 8. Produkty oferowane w Serwisie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://trwalyowoc.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem https://trwalyowoc.pl użyte są w celach informacyjnych.
 10. Firma informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki ostrożności i techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

 1. Administrator Danych Osobowych: FUNDACJA TRWAŁY OWOC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Roentgena 43M, KRS: 0001080123, NIP: 9512586901, REGON: 527454109.
 2. Adres pocztowy: imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Dane kontaktowe i adres reklamacyjny: jak w punkcie 2.
 4. Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 5. Dni Robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Dowód zakupu: faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Firma/Usługodawca: FUNDACJA TRWAŁY OWOC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Roentgena 43M, KRS: 0001080123, NIP: 9512586901, REGON: 527454109, adres poczty elektronicznej (e-mail): mentoring@trwalyowoc.pl.
 8. Godzina: sześćdziesięcio minutowy odcinek czasu, w którym Klient lub Konsument może uczestniczyć w Szkoleniu, Sesji lub Konsultacji.
 9. Karta produktu: pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 10. Kodeks cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Kodeks dobrych praktyk: zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 12. Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Konsument: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Sesja konsultacyjna/mentoringowa, to spotkanie 1:1 z Konsultantem/Trenerem/Mentorem, lub spotkanie Konsultanta/Trenera/Mentora z grupą, w którym Konsultant/Trener/Mentor prowadzi szkolenie, konsultacje lub mentoring na ustalony wcześniej z Klientem temat.
 15. Koszyk: lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 16. Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.
 17. Materiały: wszelkie treści dostarczone Kupującemu w dowolnej formie podczas lub w związku ze Szkoleniem.
 18. Miejsce wydania rzeczy: adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 19. Moment wydania rzeczy: moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 20. Newsletter: usługa elektroniczna pozwalająca użytkownikowi Serwisu na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail lub za pośrednictwem platformy Messenger bezpłatnych informacji pochodzących od Firmy, jak i treści marketingowych. Użytkownik Serwisu musi wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymanie w/w treści w ramach Newslettera.
 21. Opłata: wskazane na stronie lub za pośrednictwem Przedstawiciela w imieniu Firmy wynagrodzenie Firmy z tytułu świadczonych Usług na rzecz Kupującego.
 22. Płatność: metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 23. Polityka prywatności: zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem https://trwalyowoc.pl/polityka-prywatnosci Prawo konsumenckie: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 24. Produkt: minimalna i niepodzielna ilość rzeczy prezentowana w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie Usługodawcy jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 25. Przedmiot umowy: produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 26. Przedmiot świadczenia: przedmiot umowy.
 27. Punkt odbioru: miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Usługodawcę w sklepie.
 28. Regulamin: niniejszy regulamin.
 29. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 30. Rzecz: rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 31. Płatność: w serwisie płatność odbywa się za pośrednictwem PayNow.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności: Przelew online oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

Czas realizacji zamówienia jest liczony jest w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.

 1. Zwroty: w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 2. Serwis: strona Internetowa Usługodawcy działająca pod adresem https://trwalyowoc.pl.
 3. Sklep Internetowy: serwis internetowy dostępny pod adresem https://trwalyowoc.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Dane rejestrowe: FUNDACJA TRWAŁY OWOC, z siedzibą w Warszawie przy ul. Roentgena 43M, KRS: 0001080123, NIP: 9512586901, REGON: 527454109.
 4. System: zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 5. Szkolenie/Usługa: szkolenia, kursy i sesje wskazane w Sklepie stanowiące zajęcia (m.in. szkolenia, webinary, zoomy, sesje, warsztaty) fizyczne lub umysłowe, praktyczne lub techniczne prezentowane i dostarczane przez Firmę Usługodawcy.
 6. Trener/Konsultant/Mentor: osoba, która działa w imieniu FUNDACJI TRWAŁY OWOC prowadzi Szkolenie/Konsultacje/Sesje mentoringowe z Klientami.
 7. Umowa: zamówienie na Szkolenie lub Produkt oferowany w Serwisie złożone przez Klienta poprzez wypełnienie Formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę złożoną przez Przedstawiciela w imieniu Firmy lub dostępną na stronie https://trwalyowoc.pl. Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 8. Wada: zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 9. Wada fizyczna: niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

– nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

– nie ma właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Konsumenta;

– nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

– została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

– w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy;

– nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Usługodawca zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Wada prawna: sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 2. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym, a Usługodawcą.

III. WARUNKI OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Usługodawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Usługodawcę, wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  – potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  – dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.
 8. Usługodawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 9. Usługodawca zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, Firefox wersja 30 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 20 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
 10. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 11. Usługodawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

IV. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien wejść na stronę Sklepu, oraz wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  – dodanie Produktu do Koszyka;
  – podanie Danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia tj. imienia i nazwiska, lub nazwy Kupującego, aktualnego adresu poczty e-mail Kupującego, oraz numeru telefonu do kontaktu. Kupujący może opcjonalnie zostawić komentarz dotyczący realizacji Zamówienia a także dokonać wyboru Dowodu zakupu (paragonu, faktury VAT, etc.) poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkbox”. W przypadku wyboru Dowodu zakupu w postaci faktury VAT konieczne jest wprowadzenie przez Kupującego dodatkowych danych wymaganych Ustawą o podatku od towarów i usług ( w tym między innymi unikatowego nr NIP);
  – w przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt „niematerialny” w postaci treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym (np. kurs online) do złożenia Zamówienia koniecznym jest założenie przez Kupującego konta w serwisie internetowym https://trwalyowoc.pl, na którym to koncie Produkt zostanie pozostawiony do używania przez Kupującego zgodnie z Kartą Produktu. Założenie i logowanie do konta złożonego przez Kupującego na stronie serwisu https://trwalyowoc.pl. następuję poprzez podanie adresu poczty e-mail Kupującego i unikatowego hasła;
  – w przypadku gdy przedmiotem Zamówienia jest Produkt „materialny” (tj. inny niż treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym) do złożenia Zamówienia niezbędnym jest dodatkowo wypełnienie przez Kupującego formularza obejmującego dane do Dostawy w postaci: adresu dostawy (ulica i numer budynku, opcjonalnie numer lokalu), oraz miejscowości gdzie dostawa ma nastąpić wraz z podaniem kodu pocztowego;
  – aby skutecznie złożyć Zamówienie Kupujący musi potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola „checkbox”, oraz dokonać wyboru Płatności. Nie jest możliwym złożenie Zamówienia w sytuacji braku akceptacji Regulaminu;
  – po złożeniu zamówienia Kupujący zostaje automatycznie przekierowany na stronę Płatności;
  – po opłaceniu Zamówienia następuje przekierowanie na stronę potwierdzenia Zamówienia, gdzie widoczne są wszystkie informacje o zakupionych produktach, oraz statusie płatności;
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Usługodawcy, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Usługodawcę.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 6. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Usługodawcy.
 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów.
 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
 9. Aby uzyskać dostęp do zakupionych Produktów „niematerialnych” w postaci treści cyfrowych nie zapisanych na nośnikach danych koniecznym jest zalogowanie się do Konta Kupującego na stronie panelu https://trwalyowoc/moje-konto/. Po zalogowaniu do Konta się istnieje również możliwość zmiany Danych osobowych i innych danych Kupującego.
 10. Na koncie Kupującego w zakładce kursy online są widoczne wszystkie zakupione przez niego Produkty „niematerialne” w formie listy. W celu ich odtworzenia, Kupujący musi kliknąć w nazwę Produktu, po czym zostaje automatycznie przekierowany do danego Produktu.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Zawarcie Umowy przez Klienta równoznaczne jest z oświadczeniem Klienta, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Szkolenia/Usługi.
 2. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści prezentowane podczas Szkolenia, jest Firma lub Współpracownik Firmy. Przedstawiciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Firmy lub Współpracowników Firmy naruszających prawa osób trzecich. Wszelkie ewentualne roszczenia, Klient zobowiązany jest kierować bezpośrednio do Firmy.
 3. Firma nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu firmy, materiałów i produktów edukacyjnych oraz innych materiałów przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 4. Zawarcie Umowy przez Klienta uprawnia go do:

– udziału w Szkoleniu w ramach Godzin Szkoleniowych po uprzednim formalnym zarejestrowaniu oraz

– otrzymania Materiałów, o ile takie są przewidziane w ramach zakupionego Szkolenia.

 1. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian harmonogramu Szkolenia, miejsca Szkolenia oraz osoby prowadzącej Szkolenie, jak również prawo do odwołania Szkolenia z ważnej przyczyny, za którą uznaje się, z uwagi na charakter i cel Szkolenia, wyłącznie obiektywną niemożność zaprezentowania i dostarczenia Szkolenia przez Firmę lub Współpracownika Firmy.
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt 5 Firma powiadamia Klienta o powyższych zmianach w formie pisemnej (e-mail) oraz:

a. Firma nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta z tytułu dokonanych zmian oraz odwołania Szkolenia, a w przypadku odwołania Szkolenia zobowiązana jest jedynie do zwrotu Opłaty;

b. Klient zachowuje prawo do przełożenia Szkolenia na uzgodniony przez Strony termin;

c. W przypadku odwołania Szkolenia przez Firmę Klient w terminie kolejnych 14 (czternastu) Dni Roboczych od powiadomienia o powyższym uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.

 1. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania, rejestrowania lub utrwalania w jakikolwiek sposób przebiegu Szkolenia z wyjątkiem odręcznie sporządzanych, pisemnych notatek.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że przebieg Szkolenia może być utrwalany audio-

video przez Firmę, Przedstawiciela lub podmiot działający na ich zlecenie. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku oraz na wprowadzenie przez Firmę lub Przedstawiciela do obrotu nośników, na których utrwalony zostanie wizerunek Klienta.

 1. W przypadku zarezerwowanych i opłaconych Szkoleń, w których Klient nie może wziąć udziału, uprawniony jest on do przeniesienia prawa do udziału w nich na wskazaną przez niego osobę, pod warunkiem zawiadomienia Firmy lub Przedstawiciela o powyższym najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, przekazania danych kontaktowych wskazanej osoby oraz wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł brutto. Firma uprawniona jest do żądania od osoby wskazanej przez Klienta złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu, a także za zgodą tej osoby uzyskania od niej innych zgód wskazanych w Formularzu.
 2. Usługodawca i jego upoważnieni Przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie Szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym uczestnik brał w szkoleniu udział) w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
 3. Jeżeli Szkolenie zostanie zakłócone lub uniemożliwione z powodu siły wyższej rozumianej w szczególności jako pożar, przerwy w dostawie energii, powódź, pandemia i inne nieprzewidziane zdarzenia lub z powodu strajków, protestów i innych podobnych zdarzeń pozostających poza bezpośrednim wpływem stron Umowy, Firma może przełożyć Szkolenie na inny termin, wybierając także inną lokalizację.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy dot. Szkolenia. Oświadczenie w imieniu Usługodawcy może złożyć Przedstawiciel w przypadku:

a. niedokonania przez Klienta Opłaty za Szkolenie lub nie dokonania pierwszej raty zgodnie z Zamówieniem;

b. powstania zaległości płatniczych po stronie Klienta przekraczających 14 (czternaście) Dni Roboczych i ich nieuregulowania pomimo wyznaczenia przez Firmę dodatkowego, co najmniej 7- dniowego terminu;

 1. Usługodawca może odstąpić od Umowy lub jej części w postaci pojedynczego Szkoleniu bez podania przyczyn najpóźniej na 14 (czternaście) Dni Roboczych przed planowanym terminem Szkolenia powiadamiając o tym Klienta drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-mail). W takim przypadku Usługodawca zwróci Klientowi płatności dokonane na podstawie Umowy w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) Dni Roboczych, a Klient zrzeka się wszelkich pozostałych roszczeń w stosunku do Usługodawcy związanych z dokonanym odstąpieniem.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy oraz przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, w przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Szkoleniu po upływie Okresu Karencji, o którym mowa w rozdziale VI. Pkt. 12, Klientowi nie przysługuje zwrot dokonanych Opłat, a dodatkowo w sytuacji, o której mowa w rozdziale VI pkt 15(b) Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Klienta dopłaty do pełnej wysokości Opłaty.

VI. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONSULTACJI

 1. Zawarcie Umowy przez Klienta równoznaczne jest z oświadczeniem Klienta, który tym samym oświadcza, że znany jest mu przedmiot, zakres oraz cel Konsultacji.
 2. Po dokonaniu opłaty za Konsultację, Klient otrzymuje na maila Umowę o Współpracy na przeprowadzenie konsultacji. Decydując się na udział w Konsultacji/Sesji, Klient akceptuje zapisy dotyczące współpracy w niej zawarte.
 3. Zamawiający może zrezygnować z Konsultacji/Sesji do 14 dni przed ustaloną datą bez żadnych konsekwencji (wtedy całość wpłaty zwracana jest na konto na podstawie faktury korygującej). W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 13 dni do ustalonej daty, zaliczka 50% przepada na rzecz Firmy. W przypadku odwołania Konsultacji w dniu ustalonym jako data Konsultacji/Sesji, Konsultantowi przysługuje 100% wynagrodzenia.
 4. Klienta oraz Konsultanta obowiązują równocześnie postanowienia zawarte w oddzielnej umowie dotyczącej przeprowadzenia Konsultacji.
 5. Klient jest zobowiązany do zapewnienia miejsca do przeprowadzenia Konsultacji/Sesji, chyba, że Strony ustaliły inaczej.

VII. DOSTAWA

 1. Koszty dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Serwisie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub w przypadku Produktów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Na termin dostawy Produktu będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a. czas kompletowania Produktu wynosi 2 Dni Robocze. Wyjątek stanowią Produkty, których dostępność jest ograniczona. Usługodawca zostaje wówczas poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przedłużonym czasie oczekiwania na zamówienie;

b. dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 2 Dni Robocze (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienia w dostawie związane z niewywiązaniem się przez przewoźnika z dostawą Produktu na czas.

VIII. NEWSLETTER

 1. Klient lub Konsument może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Klient lub Konsument, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera.
  W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klient lub Konsumenta.
 5. W celu właściwej realizacji usługi Newslettera, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: mentoring@trwalyowoc.pl.
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://trwalyowoc.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością FUNDACJI TRWAŁY OWOC. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://trwalyowoc.pl bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://trwalyowoc.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z Szkoleniem są i pozostają własnością Firmy lub Przedstawiciela, co oznacza, że w związku z udziałem Klienta w Seminarium żadne prawa własności intelektualnej nie będą przenoszone ani przypisywane Klientowi, lecz przysługują wyłącznie Firmie, Współpracownikom Firmy, Przedstawicielowi.
 4. Wszelkie Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi podczas Seminarium mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klientowi w szczególności nie wolno powielać Materiałów oraz zbywać lub przekazywać Materiałów ani jakichkolwiek innych przedmiotów własności intelektualnej stanowiących własność Firmy, Współpracowników Firmy lub Przedstawiciela osobom trzecim.

X. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć mailowo na adres sklepu: mentoring@trwalyowoc.pl lub w innej formie zgodnie z Prawem konsumenckim.
 4. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Usługodawca nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  – w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  – o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

XI. RĘKOJMIA

 1. Usługodawca na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  – złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  – żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  – żądać usunięcia wady.
 8. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 9. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Usługodawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Usługodawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Usługodawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Usługodawcę.
 11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Usługodawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Usługodawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Usługodawcę.
 12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Usługodawca, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §V pkt 10.
 13. Usługodawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 14. Usługodawca w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  – oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  – oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  – żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  – żądania usunięcia wady.
  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
 15. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 17. W przypadku, kiedy określony przez Usługodawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 18. W terminach określonych w §V pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §V pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Usługodawca wadę podstępnie zataił.
 23. Usługodawca o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

XII. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Dane osobowe Kupujących: (a) na podstawie odrębnej zgody osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (b) w wykonaniu umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub (c) celem podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (d) dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
 3. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje Dane osobowe Usługodawcy wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 5. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:
  – adres pocztowy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  – e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  – numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.
 6. Szczegółowe zasady i rozwiązania dotyczące ochrony, zbierania, przetwarzania i przechowywania Danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://trwalyowoc.pl/polityka-prywatnosci

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się̨ i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin (https://trwalyowoc.pl).
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Usługodawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Kupującego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.